Professionals

Werken met en voor jongeren

Iedereen die voor en met jongeren werkt, komt AD(H)D’ers tegen, al dan niet met diagnose. Hoe belangrijk is het om daarvan kennis te hebben en inzicht in wat helpt en wat niet helpt? Het betreft een kwetsbare groep jongeren die onderpresteert, blijft zitten, vaak ziek is, die in conflict raakt over het niet op orde hebben van zijn organisatie en (time-)management, en die gevoelig is voor uitdaging met een vaak geringe impulsbeheersing.

 

Onderwijs

Sinds de invoering van Passend Onderwijs is er op scholen (financiële) ruimte om jongeren met een beetje maatwerk te ondersteunen op het pad naar zelfredzaamheid en de leerling met een – bij zijn intelligentie passende – startkwalificatie af te leveren aan de maatschappij. Jongeren die kampen met AD(H)D, lopen veel risico op afstromen en uitvallen. Om dit te kunnen voorkomen, is het noodzakelijk dat het werkveld kennis van en inzicht in AD(H)D heeft.

Wat kan in maatwerktrainingen aan bod komen?

  • Nut en noodzaak van (h)erkennen van AD(H)D-symptomen in de klas
  • Hoe ga je hierover met ouders en jongere in gesprek?
  • Hoe krijg je deze vaak zo weerbarstige groep, die geen hulp lijkt te kunnen of willen aanvaarden, aan het werk?
  • Hoe leren AD(H)D’ers gemakkelijker?
  • Hoe leer je ze huiswerkmoeilijkheden te tackelen?

 

(Jeugd-)hulpverlening

In de (jeugd)hulpverlening is het percentage cliënten met AD(H)D hoog. In de afgelopen jaren is de kennis over en inzicht in wat AD(H)D is en wat de impact is voor wie dit heeft, enorm toegenomen. In diagnostische trajecten is het steeds gebruikelijker dat ook de school betrokken is. Regelmatig lees ik nog het advies: volg een cursus in plannen en organiseren, maar het probleem zit mijns inziens echter niet in het onvermogen om te plannen en te organiseren maar in het onvermogen om dit te kunnen uitvoeren.

Wat kan in een advies gesprek of maatwerktrainingen aan bod komen?

  • Hoe werk je samen met de school?
  • Welke adviezen zijn voor een school werkelijk helpend?
  • Hoe leer je AD(H)D’ers zo organiseren dat plannen uitgevoerd kunnen worden?